Thêm thẻ Meta Description cho WordPress không cần Plugin

Như các bạn cũng biết, Thẻ Meta Description rất quan trọng để SEO Website, nó giúp các công cụ tìm kiếm lấy được nội dung tóm tắt của trang đó. Nếu bạn đang sử dụng WordPress, có rất nhiều plugin hỗ trợ bạn tạo ra thẻ Meta Description như : Yoast SEOAll in One SEO Pack

Nhưng trong bài viết này, Mình sẽ giúp các Bạn Thêm thẻ Meta Description cho WordPress không cần Plugin một cách đơn giản:

– Bạn mở file Functions.php trong thư mục Theme đang sử dụng và thêm đoạn code bên dưới:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
function vnkings_meta_description() {
    global $post;
    if ( is_single() ) {
        $des_post = strip_tags( $post->post_content );
        $des_post = strip_shortcodes( $post->post_content );
        $des_post = str_replace( array("\n", "\r", "\t"), ' ', $des_post );
        $des_post = mb_substr( $des_post, 0, 155, 'utf8' );
        echo '<meta name="description" content="' . $des_post . '" />' . "\n";
    }
    if ( is_home() ) {
         echo '<meta name="description" content="'.get_bloginfo( "description" ).'" />'. "\n";
    }
    if ( is_category() ) {
         $des_cat = strip_tags(category_description());
         echo '<meta name="description" content="'.$des_cat.'" />'. "\n";
    }
}
add_action( 'wp_head', 'vnkings_meta_description' , 2 );

Giải thích:

  • function vnkings_meta_description() tạo functions thêm description
  • is_single(): Nếu ở trang chi tiết bài viết
  • strip_tags($post->post_content): lấy nội dung bài viết và xóa các thẻ html nếu có
  • strip_shortcodes( $post->post_content ): lấy nội dung bài viết và xóa nội dung sinh ra từ shortcode
  • str_replace(,,,): replace các đoạn xuống dòng thành dấu cách
  • mb_substr( $des_post, 0, 155, ‘utf8’ ): cắt chữ lấy 155 ký tự và định dạng là utf8
  • is_home(): Nếu ở trang chủ website
  • is_category(): Nếu ở trang Category
  • add_action(‘wp_head’,”,vị trí): chèn đoạn thực hiện functions vào header của trang

Kết quả ở Vnkings.com:

Thêm thẻ Meta Description cho WordPress không cần Pluginn

Như vậy chúng ta đã tự tạo được thẻ Meta Description cho website rồi

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *